SI-HU PRO

Urad Samouprave Železne županije in ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota sodelujeta v skupnem čezmejnem projektu. Namen skupnih prizadevanj je uskladiti pobude v zvezi s spodbujanem trajnostnega turizma v obmejnem prostoru.

Sombotelski in soboški partner sta sodelovala že v preteklosti. Ob srečanjih sta večkrat izmenjala mnenje o prihodnosti turizma v slovensko-madžarskem obmejnem območju. Skupaj sta ugotovila, da se je v preteklih letih realiziralo več turističnih projektov z namenom ohranjanja in povečanja prepoznavnosti naravne in kulturne dediščine območja ter razvoja čezmejnega turizma.  Samo po sebi to še ne bi bil problem, kajti lahko smo zadovoljni s temi prizadevanji, je pa res, da so te pobude bile večinoma izolirane druga od druge, komunikacija med izvajalci projektov pa je bila redka, kar lahko vpliva na učinkovitost.

Projektna partnerja sta prepoznala, da je vsekakor potrebno povezati delovanje ponudnikov, lokalnih skupnosti, potovalnih agencij in društev, ki delujejo na področju turizma. Ta sta pridobila sofinanciranje za izvedbo projekta SI-HU-PRO, v sklopu katerega želijo zbrati in združiti dosedanje dosežke in znanje. Trenutno poteka prva faza aktivnosti, v okviru katere želijo s pomočjo vprašalnika čim bolj podrobno spoznati prizadevanja potencialnih sodelujočih. Na sedežu urada samouprave Železne županije je septembra že potekala delavnica, na kateri so ob sodelovanju strokovnjakov sestavili vprašalnik za poglobljene intervjuje. Okoljevarstveni in turistični strokovnjaki z obeh strani meje so k skupnemu premišljevanju prispevali s predstavitvijo svojih strategij in primerov dobrih praks.

Naslednja naloga bo izvedba poglobljenih intervjujev, ko bodo različne turistične deležnike regije spraševali o dosedanjih aktivnostih in načrtih za prihodnost. Po opravljenih intervjujih bo pripravljen povzetek v slovenskem in madžarskem jeziku. V načrtu je tudi izvedba otvoritvene konference za relevantne organizacije, ki jih bodo zaprosili za sodelovanje. Čas izvedbe konference je odvisen od tega, kako se bodo oblikovale razmere ob sedanji pandemiji.

“Cilj naših prizadevanje je vzpostavitev usklajevalne čezmejne mreže, ki bo povezala razvojne programe, realizirane v letih 2014-2020 v okviru Programa sodelovanja INTERREG – nam zaupa projektna menedžerka Anita Bálint. – Delo poteka tako v Sombotelu kot v Murski Soboti, na obeh straneh želimo v program vključiti aktivne organizacije, ki so zavezane k razvoju turizma. Prepričani smo namreč, da lahko s sodelovanjem odpravimo podvajanja in nezdravo tekmovalnost med posameznimi ponudniki. Vsi projekti so se namreč zavezali k tematsko ali zemljepisno sicer različnim ciljem, vendar gre za spodbujanje razvoja istega območja in si vsi prizadevajo za povečanje števila nočitev v regiji.

Bilateralna usklajevalna delovna skupina bo delo sodelujočih podprla a komunikacijskim treningom, skupnimi sejemskimi nastopi, priporočili ter skupnim čezmejnim strateškim načrtovanjem. K sodelovanju tudi v prihodnje pričakujejo vse, ki menijo, da je bo to koristno pri doseganju njihovih ciljev.