Predstavitev projekta INNO-WISEs

INNO-WISEs — Krepitev konkurenčnosti in inovativnosti sektorja socialnega podjetništva

 

Kaj je socialno podjetništvo?

Socialno podjetništvo je inovativna oblika podjetništva, ki temelji na odgovornem poslovanju v odnosu do družbe in ljudi. Pravna podlaga za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva je v Republiki Sloveniji urejena z Zakonom o socialnem podjetništvu. Gre za trajno opravljanje podjetniške dejavnosti s proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu, kjer ustvarjanje dobička ni glavni cilj podjetniške aktivnosti, temveč glavni cilj predstavlja doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in povezanost, spodbuja sodelovanje ljudi, krepi sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbuja socialne inovacije, zagotavlja dodatno ponudbo izdelkov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno vključenost in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin ljudi na trgu dela.[1]

Kaj je projekt INNO-WISEs?

Projekt INNO-WISEs temelji na oblikovanju podpornih orodij za podjetja, ki svoje inovativne podjetniške zgodbe gradijo na socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih vprašanjih sodobne družbe, pri čemer na prvo mesto postavljajo odgovornost do ljudi in narave. Ker so socialna podjetja pogosto podhranjena, kar se tiče sodobnih informacijsko-komunikacijskih orodij, znanja in  sredstev, je pričakovati, da bo projekt z integriranim pristopom (reševanje vseh razvojnih potreb sektorja od tehnoloških vrzeli do pomanjkanja usposobljenosti) in s pripravo specifičnih poslovnih modelov za posamezno panogo (vključno z okvirom za upravljanje znanja, IKT platformo, programi usposabljanja itd.) bistveno spremenil podjetniški način razmišljanja.[2]

Kdo sodeluje v projektu?

Projekt INNO-WISEs povezuje izobraževalne in raziskovalne ustanove, regionalne in lokalne skupnosti, podporne organizacije in Evropsko mrežo socialnih podjetij (ENSIE) iz petih evropskih držav (Slovenije, Belgije, Hrvaške, Italije in Poljske).

V projektu INNO-WISEs sodelujejo tudi štirje slovenski partnerji: Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Mestna občina Nova Gorica, ITC Inovacijski tehnološki grozd Murska Sobota ter ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje. Projekt je financiran v okviru evropskega transnacionalnega sodelovanja iz programa Interreg Srednja Evropa v višini 85%, preostali del financiranja pa zagotavljajo partnerji projekta. Projekt podpirata tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Izvajal se bo do junija 2020.


 

Fakulteta za uporabne družbene študije je v sklopu projekta izvedla raziskavo o inovativnih tehnologijah in menedžerskih veščinah v podjetjih, ki delujejo na področju socialnega podjetništva in zaposlujejo težje zaposljive osebe. Omenjena raziskava je pokazala, da je socialno podjetništvo v Sloveniji na področju vključevanja ranljivih skupin še vedno v razvoju. Večinoma se povezuje le s socialno dimenzijo vključevanja ranljivih skupin in manj s podjetniškim duhom. Kljub temu, da socialno podjetništvo označuje nehierarhičen način poslovanja, se večina podjetij spopada s pomanjkanjem finančnih sredstev in posledično tudi kadra.

ITC Murska Sobota si prizadeva za zmanjšanje t.i. digitalnega razkoraka med različnimi panogami in poslovnimi subjekti, predvsem malimi in srednje velikimi podjetji, na podlagi digitalizacije njihovih procesov. Medtem ko so mnoge panoge že krepko zakorakale v popolno digitalizacijo poslovnih procesov, subjekti socialnega podjetništva pri tem zaostajajo predvsem zaradi pomanjkanja resursov in znanja. ITC Murska Sobota bo v okviru projekta s pomočjo različnih orodij socialnim podjetjem pomagal pri digitalni transformaciji s pomočjo razvoja IKT platforme, ki bo vključevala najbolj uporabna orodja in programske rešitve za socialna podjetja. Največja potreba po uporabi inovativnih tehnologij se je pokazala predvsem na področju poslovnega načrtovanja, projektnega upravljanja, iskanja in pridobivanja finančnih sredstev ter komunikacije in oglaševanja.

Projekt INNO-WISE je zbudil pozornost med vsemi deležniki na področju socialne ekonomije. Končni prejemnik projekta so namreč prav tiste ranljive skupine, okrog katerih se socialna ekonomija vrti. ŠENT bo z vključevanjem vseh relevantnih deležnikov zagotovil, da bo tesno sodelovanje med tehnološko in socialno kapaciteto partnerjev pripeljalo do uspeha projekta. Po mnenju deležnikov bo premostil dve največji oviri, ki sta pomanjkanje sredstev in samozavesti za uspeh na odprtem tržišču.

Razvoj socialne ekonomije se izvaja od spodaj navzgor. Prav zato si Mestna občina Nova Gorica prizadeva za usklajen pristop k izzivom razvoja socialnega podjetništva in zaposlovanja ranljivih skupin na območju Goriške statistične regije. V ta namen je pozvala predstavnike regionalnih in lokalnih akterjev k oblikovanju podporne mreže in snovanju skupnih aktivnosti za ustvarjanje novih družbeno koristnih dejavnosti in delovnih mest. Povezuje se tudi z regijsko podružnico Združenja socialna ekonomija Slovenije, obstoječimi subjekti socialnega podjetništva ter podpornimi organizacijami, ki se dnevno srečujejo z ranljivimi skupinami.

Na temo razvojnih izzivov in ponudbe socialnega podjetništva bo v torek, 29. maja 2018, v Novi Gorici potekala konferenca predstavnikov javnega sektorja, gospodarstva in socialne ekonomije, na kateri bodo subjekti socialne ekonomije predstavili podjetniške zgodbe, s katerimi ustvarjajo pozitivne družbene učinke, zadovoljni kupci iz javnega sektorja in gospodarstva pa nam bodo razkrili, zakaj se odločajo za družbeno odgovorne nakup.

[1] http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6175

[2] https://itc-cluster.com/sl/portfolio/inno-wises/