Povabilo k oddaji ponudbe za projekta COOP4HEALTHCARE

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA:

Podporno storitev za preizkusno simulacijo za Policy Learning Lab:
a. SKLOP 1: Policy Learning Lab – priprava implementacije preizkusne simulacije s predlogi
b. SKLOP 2: Policy Learning Lab – praktična implementacija preizkusne simulacije.

1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota, Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

2. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta COOP4HEALTHCARE in sicer:

• T3.4.2 Preizkusna simulacija Policy Learning Lab:
– SKLOP 1: Policy Learning Lab – priprava implementacije preizkusne simulacije s predlogi
– SKLOP 2: Policy Learning Lab – praktična implementacija preizkusne simulacije

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

• Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail, …),
• Predmet ponudbe,
• Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
• Veljavnost ponudbe.

Ocenjena vrednost ponudbe: Glede na sklop, je ocenjena vrednost ponudbe naslednja:

a) SKLOP 1: 6.000,00 EUR (neto)
b) SKLOP 2: 8.500,00 EUR (neto)

4. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do:

a) SKLOP 1: 3. 10. 2019
b) SKLOP 2: 17. 10. 2019

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

a) Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo.
b) Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno, za vsak posamezni sklop. Naročnik lahko izbere za vsak razpisan sklop drugega izvajalca, glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca. Posamezni ponudnik bo izbran za posamezni sklop.
c) Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno, oziroma elektronsko (silva.nemes@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 5. 9. 2019 do 15. ure, s pripisom: Ponudba za COOP4HEALTHCARE.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 2 delovnih dni po izboru, ki bo 5. 9. 2019. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Silva Nemeš, tel. 041 383 337, silva.nemes@itc-cluster.com.