Povabilo k oddaji ponudbe za projekt ZELENO ŽELIMO

 

Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

Predmet povabila: Priprava in izvedba dogodka: Srečanje partnerjev projekta Zeleno želimo
I. SKLOP: DS M – Upravljanje / A M.3 – Nadzor nad implementacijo projekta:
– D.M.3.1 – Sestanki upravnega in izvršnega odbora A T3.1 – Dogodki (1 dogodek projektnega partnerja ITC)

Aktivnosti morajo biti izvedene skladno z dispozicijo.

1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

  • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
  • Predmet ponudbe,
  • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati) po sklopih in celotna vrednost,
  • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 700,00 EUR (neto).

2. Časovni in finančni okvir: izvajalec se obveže aktivnosti izvesti dne 5. in 6. septembra 2019 v dogovoru z naročnikom.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti v posameznih sklopih, ki so predmet naročila.

3. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Za izvedbo storitve bo naročnik izdal naročilnico najugodnejšemu ponudniku.

4. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

5. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (silva.nemes@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do srede, 28. 8. 2019, do 15. ure s pripisom: Ponudba za projekt ZELENO ŽELIMO.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni po izboru, ki bo 28. 8. 2019. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Silva Nemeš, tel. 041 383 337, silva.nemes@itc-cluster.com