Povabilo k oddaji ponudbe za projekt ZELENO ŽELIMO

Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

1. Predmet povabila: priprava in izvedba dogodka ter najave dogodkov v medijih in sicer:

 • Sklop 1: DS T3 – Čezmejna izvedba turizma / A T3.1 – Dogodki:
  – D.T3.1.1 – Izvedeni dogodki (1 dogodek projektnega partnerja ITC)
 • Sklop 2: DS C – Komunikacija / A C.2 – Publikacije:
  • D.C.2.4 Najave dogodkov v medijih (radio, časopis)
   • Priprava in objava vsaj (4) štirih najav na eni izmed radijskih postaj v Pomurju
   • Priprava in objava vsaj (1) enega časopisnega članka, ki izhaja v Pomurju

Aktivnosti morajo biti izvedene skladno z dispozicijo.

Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati) po sklopih in celotna vrednost,
 • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 5.500,00 EUR (neto).

3. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti:

 • Sklop 1: dne 27. 6. 2019 (izvedba dogodka po programu v dispoziciji)
 • Sklop 2: na radijski postaji vsaj (4) štiri dni pred dogodkom, v časopisu pa približno (1) en teden pred dogodkom 27. 6. 2019

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti v posameznih sklopih, ki so predmet naročila.

4. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Za izvedbo storitve bo naročnik izdal naročilnico najugodnejšemu ponudniku obeh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.

5. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

6. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti, osebno oziroma elektronsko (silva.nemes@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do četrtka, 13. 6. 2019, do 15. ure s pripisom: Ponudba za projekt ZELENO ŽELIMO.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 13. 6. 2019. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Silva Nemeš, silva.nemes@itc-cluster.com