Povabilo k oddaji ponudbe za projekt ZELENO ŽELIMO

1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in dobavo opreme, in sicer:

2. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti in dobave opreme v okviru projekta ZELENO ŽELIMO in sicer:
– Sklop 1: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Spletna stran in mobilna aplikacija:
o D C.5.3 Spletna stran projekta in skupnega proizvoda
o D C.5.4 Mobilna aplikacija skupnega proizvoda
– Sklop 2: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Izvedba digitalnih kampanj:
o D C.5.1 Socialna omrežja
o D C.5.7 Nagradne igre
– Sklop 3: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Vzpostavitev interaktivne komunikacije (storitev):
o D C.5.5 Vzpostavitev interaktivne komunikacije z zaledjem
– Sklop 4: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Vzpostavitev interaktivne komunikacije (oprema):
o D C.5.5 Oprema za vzpostavitev interaktivne komunikacije z zaledjem
Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo, ki se nahaja v prilogi tega povabila.

3. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
• Predmet ponudbe,
• Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati) po sklopih in celotna vrednost,
• Veljavnost ponudbe.
Vrednost ponudbe ne sme preseči 15.400,00 EUR (neto) v celoti, oziroma ne sme preseči naslednjih vrednosti po sklopih:
– Sklop 1: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Spletna stran in mobilna aplikacija: 1.100,00 EUR
– Sklop 2: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Izvedba digitalnih kampanj: 5.500,00 EUR
– Sklop 3: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Vzpostavitev interaktivne komunikacije (storitev): 3.300,00 EUR
– Sklop 4: DS C – Komunikacija / A C.5 – Digitalne aktivnosti / Vzpostavitev interaktivne komunikacije (oprema): 5.500,00 EUR

4. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje v naslednjih rokih:
– Sklop 1: 30.05.2018
– Sklop 2: 31.07.2019
– Sklop 3: 31.10.2018
– Sklop 4: 31.10.2018

Plačilo za navedene storitve in opremo se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljene aktivnosti v posameznih sklopih, ki so predmet naročila.

5. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom vseh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.

6. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

7. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (denis.topolnik@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 15.12.2017, s pripisom: Ponudba za projekt ZELENO ŽELIMO.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 18.12.2017. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, denis.topolnik@itc-cluster.com