Povabilo k oddaji ponudbe za projekt SI-HU PRO

 

 1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Lendavska ulica 5a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta SI-HU PRO in sicer:
 • Izdelava čezmejnega poročila o ugotavljanju dejstev

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 19.999,00 EUR (neto).

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 28.02.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del, na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.
 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.
 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (denis.topolnik@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 28. 9. 2020 do 17.ure, s pripisom: Ponudba za projekt SI-HU PRO.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 30.9.2020. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, tel. 041 526 395, denis.topolnik@itc-cluster.com.