Povabilo k oddaji ponudbe za projekt PASSPORT TO EXPORT

 1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta PASSPORT TO EXPORT in sicer:
 • T3.2.1 mednarodna dogodka in T3.2.2 B2B srečanja
 • C.4.1 Animacijske delavnice z MSP

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

 

Skupna vrednost ponudbe ne sme preseči 12.000,00 EUR (neto), oziroma po posamezni sklopih:

 • T3.2.1 mednarodna dogodka in T3.2.2 B2B srečanja: 8.500,00 EUR
 • C.4.1 Animacijske delavnice z MSP: 3.500,00 EUR

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do:
  • T3.2.1 mednarodna dogodka in T3.2.2 B2B srečanja do 30.9.2019.
  • C.4.1 Animacijske delavnice z MSP do 31.3.2019

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom obeh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.
 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.
 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (info@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 19.11.2018, s pripisom: Ponudba za PASSPORT TO EXPORT.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 20.11.2018. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, tel. 041 526 395, denis.topolnik@itc-cluster.com