Povabilo k oddaji ponudbe za projekt INNO-WISEs

 1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta INNO-WISEs in sicer:
 • SKLOP 1: Planning, conceptualization and development of the platform
 • SKLOP 2: Integration of MOOC functionality and training modules into the platform
 • SKLOP 3: Evaluation and modification of the Platform and MOOC functionality/training modules

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 15.600,00 EUR (neto) v celoti, oziroma ne sme preseči naslednjih vrednosti po sklopih:

 • SKLOP 1: 7.500,00 EUR
 • SKLOP 2: 3.700,00 EUR
 • SKLOP 3: 4.400,00 EUR
 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje v naslednjih rokih:
 • Sklop 1: 30.4.2019
 • Sklop 2: 31.8.2019
 • Sklop 3: 31.5.2020

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del posameznega sklopa, na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.
 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.
 2. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (denis.topolnik@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 08.11.2018, s pripisom: Ponudba za projekt INNO-WISEs.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 09.11.2018. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, tel. 041 526 395, denis.topolnik@itc-cluster.com