Povabilo k oddaji ponudbe za projekt CYSLOP

Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta IOF2020 CYSLOP in sicer:

  • Izvedba avtomatizacije namakalnih sistemov in zagotovitev tehničnih pogojev za montažo IOT senzorske opreme

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo.

Izhodišča za pripravo ponudbe:

  • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
  • Predmet ponudbe,
  • Cena (z vključenimi vsemi popusti in stroški),
  • Veljavnost ponudbe.

Ocenjena skupna vrednost ponudbe je 18.000,00 EUR (neto).

Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 30.07.2020.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del, na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba oziroma naročilnica za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (info@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 07.10.2019, s pripisom: Ponudba za projekt IOF2020 CYSLOP.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo v roku 5 delovnih dni od roka za predložitev ponudb. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Tomaž Bokan, tel. 041 684 784, tomaz.bokan@itc-cluster.com