Povabilo k oddaji ponudbe za projekt CYSLOP

Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta IOF2020 CYSLOP in sicer:

  • Diseminacija rezultatov pilotnih primerov CYSLOP za ustvarjanje ozaveščenosti med ciljnimi skupinami in člani DIH AGRIFOOD (kmetje in kmetijske zadruge)

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo.

Izhodišča za pripravo ponudbe:

  • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
  • Predmet ponudbe,
  • Cena (z vključenimi vsemi popusti in stroški),
  • Veljavnost ponudbe.

Ocenjena skupna vrednost ponudbe je 7.000,00 EUR (neto).

Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje do 15.09.2020 oz. tako, kot je navedeno pri vsaki posamezni aktivnosti v dispoziciji.

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del, na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba oziroma naročilnica za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (silva.nemes@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 20.11.2019, s pripisom: »Ponudba za projekt IOF2020 CYSLOP«.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo v roku 5 delovnih dni od roka za predložitev ponudb. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Silva Nemeš, tel. 041 383 337, silva.nemes@itc-cluster.com