POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA PROJEKT ZELENO ŽELIMO

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA PRIPRAVO MARKETINŠKO KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE, VIZUALNE PODOBE IN MATERIALOV

 1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:
 2. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta ZELENO ŽELIMO in sicer:
 • Sklop 1: DS C – Komunikacija / A C.1 – Začetne aktivnosti:
  • D C.1.1 Marketinško komunikacijska strategija
  • D C.1.2 Vizualna podoba skupnega proizvoda
 • Sklop 2: DS C – Komunikacija / A C.2 – Publikacije:
  • D C.2.1 Brošura
  • D C.2.5 Izdelani letaki in katalog
 • Sklop 3: DS C – Komunikacija / A C.4 – Promocijski material:
  • D C.4.1 Izdelan promocijski material
  • D C.4.2 Izdelani roll-up plakati
  • D C.4.3 Izdelane informativne tablice

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo tega povabila.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati) po sklopih in celotna vrednost,
 • Veljavnost ponudbe.

Vrednost ponudbe ne sme preseči 11.300,00 EUR (neto) v celoti, oziroma ne sme preseči naslednjih vrednosti po sklopih:

 • Sklop 1: DS C – Komunikacija / A C.1 – Začetne aktivnosti: 4.500,00 EUR
 • Sklop 2: DS C – Komunikacija / A C.2 – Publikacije: 2.300,00 EUR
 • Sklop 3: DS C – Komunikacija / A C.4 – Promocijski material: 4.500,00 EUR

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje v naslednjih rokih:
 • Sklop 1: 31.12.2017
 • Sklop 2: 31.5.2018
 • Sklop 3: 30.4.2018

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti v posameznih sklopih, ki so predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom vseh sklopov skupaj in sicer za čas opravljanja storitve.
 2. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.
 3. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (topolnik@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 20.10.2017, s pripisom: Ponudba za projekt ZELENO ŽELIMO.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 24.10.2017. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, tel. 041 526 395, denis.topolnik@itc-cluster.com