POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA PRIPRAVO SPLOŠNEGA OKVIRA ZA RAZVOJ PLATFORME ZA SOCIALNA PODJETJA

 1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta INNO-WISEs in sicer:

 

 • SKLOP 1: A.T2.2. – Design of the Information System application architecture framework for WISEs
  • T2.2.1 – List of functional areas to be considered for the WISE’s Information System
  • T2.2.2 – Information System Architecture Model
  • T2.2.3 – Information System evolution and application management guideline
 • SKLOP 2: A.T2.3. – Design of the general framework for WISEs competences evolution
  • T2.3.1 – List of competences area
  • T2.3.2 – Knowledge management framework to address competences enhancement through training
 • SKLOP 3: A.T2.4. – Guidelines for implementation of digital solutions in a coherent environment
  • T2.4.1 – Lists of actions enabled by the ICT and knowledge framework
  • T2.4.2 – List of variables describing WISE environment related to best practice and valuable guidelines

Aktivnosti morajo obsegati vsa področja skladno z dispozicijo, ki se nahaja v prilogi tega povabila.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

 

Vrednost ponudbe ne sme preseči 16.000,00 EUR (neto) v celoti, oziroma ne sme preseči naslednjih vrednosti po sklopih:

 • SKLOP 1: 5.000,00 EUR
 • SKLOP 2: 4.000,00 EUR
 • SKLOP 3: 7.000,00 EUR

 

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje v naslednjih rokih:
 • Sklop 1: 30.9.2018
 • Sklop 2: 31.6.2018
 • Sklop 3: 31.10.2018

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (topolnik@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 19.02.2018, s pripisom: Ponudba za projekt INNO-WISEs.

 

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 20.03.2018. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, tel. 041 526 395, denis.topolnik@itc-cluster.com

Murska Sobota, 13.03.2018