POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA DOBAVO TEHNOLOŠKE OPREME

 1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer:

 

 1. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta INNO-WISEs in sicer:
 •  T3.2. – Pilot actions implementation
  • SKLOP OPREMA: D.T3.2.2 – Equipment for Technological platform

Aktivnosti morajo obsegati specificirano opremo in vse storitve skladno z dispozicijo, ki se nahaja v prilogi tega povabila.

 1. Izhodišča za pripravo ponudbe: Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
 • Kontakt ponudnika (naziv, naslov, telefonska št., e-mail…),
 • Predmet ponudbe,
 • Cena (z vključenimi vsemi popusti in rabati),
 • Veljavnost ponudbe.

 

Vrednost ponudbe ne sme preseči 6.000,00 EUR (neto) v celoti.

 1. Časovni in finančni okvir: Izvajalec se obveže aktivnosti izvesti najkasneje v naslednjih rokih:
 • Sklop OPREMA: 20.4.2018

 

Plačilo za navedene storitve se bo izvedlo na koncu opravljenih del na podlagi izstavljenega računa vezanega na opravljeno aktivnosti, ki je predmet naročila.

 1. Plačilni pogoji: Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo. Pogodba za izvedbo storitve se bo sklenila z najugodnejšim ponudnikom in sicer za čas opravljanja storitve.

 

 1. Merila za izbor: Izvajalec storitve bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

 1. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe: Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko (topolnik@itc-cluster.com) na naslov naročnika najkasneje do 19.03.2018, s pripisom: Ponudba za projekt INNO-WISEs.

 

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 5 delovnih dni po izboru, ki bo 20.03.2018. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Denis Topolnik, tel. 041 526 395, denis.topolnik@itc-cluster.com

Murska Sobota, 13.3.2018