Naslov projekta: Strateško sodelovanje institucij za skladno uporabo projektnih rezultatov v slovensko-madžarski obmejni regiji
Program: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Madžarska
Akronim projekta: SI-HU PRO
Trajanje: 24 mesecev – 03/2020 -2/2022
Finančni okvir: 340,000.00 €

Letak

V tekočem programskem obdobju je več projektov, ne glede na to, ali so se že izvedli ali se trenutno izvajajo v programu sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Madžarska, s pomočjo instrumenta trajnostnega turizma, spodbujalo promocijo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine na programskem območju. Ti projekti imajo ustrezen čezmejni značaj in dodano vrednost za svoja projektna področja, vendar je bilo njihovo izvajanje bolj ali manj nepovezano. Med njimi ni bilo zaznati večjega usklajevanja, da bi izkoristili sinergije in ni bilo medsebojnega sistematičnega sporočanja rezultatov ali ponudb drug od drugega.

Z željo po usklajenih rezultatih projekta in usklajene komunikacije na različnih ravneh kot tudi skupnem načrtovanju nadaljnjega razvoja za prihodnost na področju trajnostnega turizma, se projekt osredotoča na vzpostavitev skupne čezmejne mreže za razvoj na področju trajnostnega turizma čezmejnega območja Slovenije in Madžarske, ki bo povezovala projekte s področja trajnostnega turizma, odobrene v programu čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v obdobju 2014-2020. Na začetku projekta bomo raziskali vso razpoložljivo znanje, informacije, dosežke in rezultate vseh ciljnih projektov ter jih analizirali z aktivno udeležbo predstavnikov vseh ciljnih projektov. Po tej začetni fazi bodo projektni partnerji določili skupne rešitve za ohranjanje, komuniciranje in razvoj projektov v tekočem obdobju. Med drugim bomo oblikovali priporočilo glede politik na področju čezmejnega usklajenega razvoja turizma.

Vodilni partner:

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.